EFT

Yu vlad novikov terminal
Yu vlad novikov bar

My stuff from second EFT dev's diary: http://www.youtube.com/watch?v=eUwNFRGD-dA