Б-78

Yu vlad novikov berkut
Б-78
Yu vlad novikov 535 2
535-2

Some old pieces I made one year ago. Back then, I was loving speedy photobashing with painting.